Category Archives: Aquarium

Berichten gerelateerd aan Aziatische aquaria.


Hout

Het is volkomen veilig om hout uit de natuur te verzamelen en het in een aquarium te gebruiken. Zorg er wel voor dat u de boom correct identificeert en het hout goed voorbereidt.

Veilig hout voor gebruik in een aquarium:

Appel
Berk
Beuk
Eik
Els
Esdoorn
Kers
Meidoorn
Peer

Hout verzamelen en klaarmaken voor gebruik in uw aquarium.

Zoek naar droge stukken zonder rot of schimmel. Het is ook prima om “stekjes” van levende bomen te nemen.

Laat het hout drogen om het resterende sap te verwijderen en laat het vervolgens weken. Weken is niet altijd noodzakelijk, maar helpt het hout te zinken en de schors gemakkelijker los te laten. Het verwijderen van de schors is optioneel.

De beste tijd om hout te verzamelen is de late zomer. Ga naar een loofbos en kijk uit naar een beuk of een eik. In deze tijd van het jaar laten de grotere bomen takken vallen om zichzelf te beschermen tegen uitdroging. Deze takken zijn meestal droog en zijn recentelijk omlaag gevallen, dus ze zijn nog niet begonnen te rotten.


In natuurlijk water en in het aquarium zonder CO2 toevoeging is het percentage CO2 ongeveer 0,5 ppm (parts per million) Dit kan iets meer of iets minder, dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals: hoeveelheid vissen, sterke bacteriewerking, luchtdruk of het CO2 gehalte in de lucht bijvoorbeeld. Het natuurlijke gehalte van 0.5 ppm CO2 is niet zoveel. Door stroming in rivieren krijgen waterplanten ondanks dit lage gehalte toch voldoende CO2 om te groeien (dit geldt ook voor de macro- en micro elementen) Dit kan in het aquarium anders zijn zeker wanneer adequate stroming ontbreekt en er sprake is van overbelichting. Er ontstaat in deze situatie een tekort aan CO2 en overige voedingsstoffen.

De situatie van drijfplanten ten opzichte van planten die onder water groeien is anders. Drijfplanten halen CO2 uit de atmosfeer. De atmosfeer bevat ongeveer 400ppm aan CO2. Het verschil tussen het natuurlijke gehalte onder water van 0,5 ppm en het gehalte in de atmosfeer van 400ppm is enorm groot. Drijfplanten beschikken dus over een onbeperkte hoeveelheid CO2, terwijl de planten onder water maar over een beperkte hoeveelheid CO2 kunnen beschikken.

De conclusie die je hier uit kan trekken is eigenlijk simpel. CO2 tekort kan worden uitgesloten bij drijfplanten. Dit betekent dat alle gebreksverschijnselen ten gevolg van CO2 tekort ook kan worden uitgesloten. CO2 gebreksverschijnselen bij waterplanten (onder water) lijken veel op macro –en micro tekorten. Het is daarom in de praktijk erg lastig tekorten in het aquarium exact te duiden; zijn de tekorten het gevolge zijn van CO2 tekort of een tekort aan macro- en of micro elementen. In een van de groepsbestand “ Schema gebreksverschijnselen CO2 of macro en micro” rechts op de pagina onder het kopje “recente groepsbestanden” zijn de overeenkomsten tussen beide tekorten goed te zien en lijken ze verdacht veel op elkaar. Drijfplanten kunnen dus helpen de oorzaken van tekorten beter te achterhalen en te onderscheiden. Zichtbare macro- of micro tekorten bij de drijfplant betekent vaak ook zichtbare verschijnselen bij de overige planten in het aquarium. Vandaar de naam indicatorplant.

Nu CO2 gebreksverschijnselen bij drijfplanten door hun onbeperkte toegang tot CO2 (atmosfeer) uit te sluiten zijn, kunnen we concluderen dat het tekort macro- en of micro gebreksverschijnselen zijn. Om de vraag te achterhalen of het uiteindelijk gaat om een gemis aan macro’s en of micro’s, ga je als volgt te werk:
* Voeg een 10 dagen een derde tot de helft meer macro’s toe. Je kijkt hoe de drijfplanten reageren. Verdwijnen de tekorten dan was het een tekort aan macro elementen. De oplossing is dus structureel meer macro’s toevoegen;
* Blijkt dat het tekort na 10 dagen extra toevoeging van macro’s nog hetzelfde zijn, ga dan terug naar de normale dosis macro’s. Voeg vervolgens opnieuw 10 dagen een derde tot de helft meer micro’s toe. Het tekort zal dan verdwijnen. De oplossing is dus structureel meer micro’s toevoegen;
* Blijkt dat het tekort na toevoeging van 10 dagen macro’s maar voor een deel zijn opgelost, voeg dan structureel extra macro’s toe. Voeg vervolgens 10 dagen extra micro’s toe. Zijn de tekorten volledig verdwenen voeg dan structureel meer macro’s en micro’s toe.

Belangrijk om te weten wanneer voordat je deze methode gebruikt:

* Bekijk altijd opnieuw de stroming, CO2, licht etc. (de basis)
* Drijfplanten kunnen mogelijk matige groeien door te sterke oppervlakte stroming. Dit kan geïnterpreteerd worden als mogelijke tekorten;
* Drijfplanten( zeker eendenkroos) onttrekken veel voedingstoffen aan het water. Teveel aan drijfplanten kan dus de oorzaak zijn van tekorten in het aquarium;
* Bij te weinig licht groeien drijfplanten matig en kunnen wat geliger worden. Dit kan een vertekend beeld geven bij deze methode.


Zuurstof (O2) speelt een essentiële rol in het aquarium. Alle zuurstof afhankelijke organismen gebruiken zuurstof in het aquarium ( vissen, garnalen, slakken, planten, algen, bacteriën etc.) Het is dus zeer belangrijk dat je het zuurstofgehalte in je aquarium zo hoog mogelijk houdt. Een te laag zuurstofgehalte leidt tot achteruitgang van het aquariummilieu. Dit betekent dat vissen, garnalen en slakken in slechtere conditie zullen zijn en dus eerder ziek worden of sneller sterven.

Door een laag zuurstofgehalte zullen bacteriën minder snel groeien en kunnen dus minder efficiënt hun werk doen. Hierdoor worden o.a. ammonia en nitriet niet goed afgebroken (stikstofkringloop) Het gevolg is stilstaande plantengroei, waardoor nog minder zuurstof. Ideale omstandigheden voor algen.

Oplosbaarheid van zuurstof in water.

De atmosfeer bevat ongeveer 21% aan zuurstof. Hoeveel zuurstof in het water opgenomen kan worden hang af van het TDS gehalte (totale hoeveelheid opgeloste stoffen in het water zoals: zout, kalk, nitraat etc.) Zout water neemt dus minder zuurstof op dan zoet water. Verder speelt de temperatuur een belangrijke rol. Bij een hoge temperatuur kan er minder zuurstof opgelost worden dan bij een lage temperatuur. Zo kan water (bij gemiddelde omstandigheden) met een temperatuur van 24 graden 8,3 mg/l O2 opnemen. Bij een temperatuur 34 graden 7.0 mg/l O2.

Processen die zuurstof onttrekken aan het water

Vissen, garnalen en slakken onttrekken door hun ademhaling zuurstof aan het water. Een overmaat aan vissen kan leiden tot zuurstoftekort. Iedereen kent wel de kom met teveel goudvissen. De goudvissen begeven zich in de bovenste laag waar het zuurstoftekort het minst is. De stikstofkringloop in het aquarium onttrekt veel zuurstof aan het water. Door dode dieren, plantenresten of afstervende algen bijvoorbeeld zullen bacteriën veel zuurstof nodig hebben tijdens het afbraakproces.

In het donker zullen planten niet meer assimileren maar dissimileren. Dit betekent dat er een omgekeerd proces plaats vindt. De plant levert geen zuurstof door fotosynthese, maar heeft voor eigen processen zuurstof nodig. Het benodigde zuurstof wordt dus tijdens de nacht onttrokken aan het water.

Processen en omstandigheden die zorgen voor toevoeging van zuurstof aan het water

Door het contact tussen lucht en water neemt water zuurstof op. Bij stilstaand water zal de bovenste laag snel verzadigd raken met zuurstof en zal de opname door verzadiging snel afnemen. De bovenste laag bevat in deze omstandigheden veel zuurstof, de onderste laag veel minder en ontstaat er gemakkelijk een tekort. Dit is de reden dat vissen naar de bovenste laag van het water gaan bij een gebrek aan zuurstof.

Hoe groter het oppervlakte van het water is hoe meer zuurstof er opgenomen kan worden. Bij een aquarium waarbij oppervlaktestroming is (rimpeling in het wateroppervlak) zal er dus meer zuurstof worden opgenomen dan een aquarium waarbij de waterspiegel glad en rimpeling ontbreekt. Bij Aquaria die een groot oppervlakte hebben en minder diep zijn, hebben als voordeel dat er meer zuurstof wordt opgenomen door een het groter oppervlak.

Ondiepe bakken zijn gemakkelijker van zuurstof te voorzien omdat het zuurstof beter bij de bodem kan komen. Watercirculatie is enorm belangrijk om het zuurstof van het bovenste laag van het aquarium te verplaatsen naar de bodem, zeker in het geval van hoge aquaria. Planten zorgen voor veel zuurstoftoevoeging aan het water. Goede plantengroei zorgt voor een hoog zuurstofgehalte.

Dat planten zuurstof afgeven aan het water door de fotosynthese is te zien aan de zuurstofbelletjes bij de bladeren “pearling”. Zeker wanneer het water verzadigd raakt door zuurstof. Het aantal belletjes zal dan toenemen doordat de opname van zuurstof minder snel gaat door verzadiging van het water. De zuurstof hoopt zich bij de plant op en er ontstaan kleine belletjes zuurstof. Dat deze belletjes soms niet te zien zijn wil absoluut niet zeggen dat de planten weinig zuurstof afgeven.

Bij een sterke stroming in je bak bijvoorbeeld wordt het overschot aan zuurstof afgevoerd naar het oppervlaktewater en verdwijnt het zuurstof in de lucht. Dus wees niet ongerust wanneer je geen belletjes bij de planten ziet bij een sterke watercirculatie.

Voorbeeld van “pearling”: https://youtu.be/Qklt9UK8Bd4

Wat doe je concreet en kort samengevat om het zuurstofgehalte hoog te krijgen en te houden:

* Zorg voor oppervlaktestroming en goede watercirculatie.
* Laat in de nacht een luchtpompje draaien (of plaats de sproeibuis net boven het oppervlak) Zorg voor zo klein mogelijke belletjes. Hoe kleiner de belletjes hoe meer afgifte van zuurstof aan het water.
* Niet teveel vissen in je bak.
* Zet veel planten in het aquarium en geef wat ze nodig hebben.
* Zorg voor voldoende waterwissels.
* Verwijder zoveel mogelijk dode bladeren. Verwijderen ook slecht en aangetast blad door op tijd snoeien.
* Verwijder dode dieren meteen.
* Zet de temperatuur niet te hoog.
* Voer niet teveel en verwijder voedselresten op tijd.
* Zorg voor goede doorstroming in je filter. Doorstroming betekent meer zuurstof dus een betere bacteriewerking. Gebruik niet te fijn filtermateriaal zoals filterwatten. Maak gebruik van sponzen en een goed substraat. Richt je vooral op biologische filtering van het filter
* Hevel je bodem op tijd af maar ga hierbij zorgvuldig te werk.
* Voorkom teveel verstoring van je bodem. De bodem is rijk aan afvalstoffen waardoor bij verstoring veel van deze stoffen in het water komen. In het ergste geval, kan het zuurstofgehalte tot nul dalen. Wees hier alert op bij het onderhoud aan je aquarium. Dit heeft namelijk flinke gevolgen voor de dieren maar ook voor de bacteriegroei.
* Voorkom teveel drijfplanten. Hoewel ze een nuttige functie hebben voor het aquariummilieu, beperken ze soms het licht. Hierdoor neemt de zuurstofproductie (fotosynthese) door planten af. Drijfplanten beperken de rimpeling in het oppervlaktewater, waardoor er minder opname van zuurstof plaats vindt. Drijfplanten zorgen sowieso voor minder contact tussen lucht en water omdat ze het wateroppervlak afdekken. Dun ze dus op tijd uit.
* Open aquaria kunnen beter zuurstof opnemen dan gesloten aquaria (gesloten kap) Co2 is zwaarder dan lucht (vormt een laag direct boven het oppervlak) Dit kan dus de zuurstofopname in het aquarium beperken. Dit kan zeker een rol gaan spelen wanneer er ook tijdens de nacht co2 wordt toegevoegd.


Aquariumplanten hebben voeding nodig. Deze voeding halen ze uit het water, uit de bodem of uit de lucht. Voeding is te verdelen in 4 groepen:

1) Niet minerale elementen:

Waterstof (H), Zuurstof (O), Koolstof (C)

Deze kunnen planten uit water of lucht halen. Zuurstof door waterbeweging, door stroming/ oppervlakte beweging. Extra CO2 voeg je bijvoorbeeld toe door vergisten (bio CO2), CO2 via een gasfles, of door toevoeging van een vloeistof zoals “Easy Carbo”

2)Macro primaire elementen:

Nitraat (N), Kalium(K) en Fosfaat(P)

Nitraat, fosfaat en kalium kunnen planten uit de bodem, of uit het water halen. Extra primaire macro’s voeg je toe door bijvoorbeeld vloeibare voeding, pillen of poeder.

3) Macro secundaire elementen:

Calcium (Ca), Magnesium (Mg) en Zwavel (S)

Calcium, magnesium en sulfaat halen planten uit de bodem, of uit het water. Leidingwater bevat vaak voldoende calcium. Het is dus van belang om vooral extra magnesium en sulfaat toe te voegen. Dit kan door poeder of vloeistof.

4)Micro voedingselementen (sporenelementen):

Ijzer (Fe), Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo), Zink (Zn) Borium (B) en koper (Cu)

Deze spoorelementen worden door planten uit de bodem of uit het water gehaald. Je voegt dit extra toe door pillen, poeder of vloeistof.


Je hebt er vast wel eens van gehoord, Catappa bladeren. Catappa bladeren (ook bekend als Ketapang-, Amandel-, Terminalia of  Seemandelbaum- bladeren) zijn de rijpe en gedroogde bladeren afkomstig van de Terminalia Catappa boom, in Nederland bekend als de Amandel boom. De boom kan een hoogte van 40 meter bereiken en komt voor in de tropische regio’s van Azië, Australië , Afrika en Zuid-Amerika. De bladeren worden ook wel amandel bladeren genoemd, dit doordat de pit van de Terminalia Catappa op een amandel noot lijkt.

Terminalia Catappa

De Terminalia Catappa verliest tweemaal per jaar zijn blad, eenmaal rond januari/februari en eenmaal rond juli/augustus. Doordat de bladeren en de schors veel goede stoffen bevatten worden deze ook gebruikt in medicijnen in de regio´s waar de boom te vinden is.

Catappa bladeren worden steeds populairder onder de houders en kwekers van tropische vissen. De Catappa bladeren worden gebruikt als een natuurlijke medicijn en water conditioner voor in het aquarium.

Ze gebruiken de bladeren van de boom die op natuurlijke wijze gerijpt en gedroogd worden in de zon. Het blad is goed te gebruiken voor het gebruik om schimmeling van eitjes tegen te gaan, verdikt de slijmhuid van de vis waardoor ziektes minder snel grip krijgen op uw vissen en dient daarbij ook als voedsel.

Aquarium

De bladeren drijven de eerste dag nog, maar na 2 dagen zal het zinken en op de bodem van het aquarium terecht komen. Je kan dit proces versnellen door het blad ergens onder te leggen. Een groot gedeelte van blad wordt op het wateroppervlak gelegd waardoor er een anti bacteriële werking in gang word gezet. Door dit op de juiste manier en moment te doen worden de eieren beschermd tegen infecties en ontwikkeld zich onder het blad een massa infuusdiertjes die tevens als voedsel dienen voor de larven die uit de eitjes komen. De wilde Catappa bladeren biedt op natuurlijke wijze bescherming doordat de stof Tannines waaronder looi zuren vanuit het blad in het water vrijkomt die de infecties tegen gaan.

De bladeren worden ook als een delicatesse gezien door garnalen en sommige vissoorten. De catappa bladeren hoef pas te verwijderen als het gehele blad op is en alleen de nerf van het blad over is gebleven.

Antibacteriële werking

De bladeren bevatten stoffen die een antibacteriële werking hebben. Uit onderzoek is gebleken dat de stoffen van de bladeren 10 dagen na het toevoegen nog steeds aanwezig zijn in het water. Na ongeveer 2-3 weken is de werking van het blad opgehouden.

De stoffen voorkomen vooral schimmel, een gewonde vis zal door toevoeging van de bladeren dan ook geen schimmel krijgen waardoor eventuele wondjes of beschadigde vinnen sneller zullen genezen en/of aangroeien.

Eieren

Ook kunnen de bladeren worden toegevoegd als men vissen met eitjes heeft, zo wordt voorkomen dat de eitjes beschimmelen. Dit wordt vooral bij de Betta Splendens gedaan, maar kan bij alle ei leggende soorten worden toegepast.

Bruin water

Er wordt wel eens gezegd dat de bladeren PH verlagend werken, hier is echter (door recentelijk onderzoek) nauwelijks sprake van gebleken en dit is dus verwaarloosbaar. Door toevoeging van een aantal bladeren zal het water bruinachtig van kleur worden, iets wat mensen met een bepaald biotoop aquarium erg op prijs stellen. Zo kan de biotoop van Azië nagebootst worden, want in de natuur bestaat geen kraakhelder water.

Bron: voervoorvis.nl

Volg ons

Beveiliging